Dorcadion balchashense balchashense (Suvorov, 1911)
typical habitat

typical habitat
typical habitat
[Photo © P.Jelínek]


A typical habitat of Dorcadion balchashense balchashense in semi-desert ca 60 km N of Balkhash (Балқаш) city (Kazakhstan).